19.23%

תשואה 5 שנים אחרונות
30.11.2018 – 01.12.2013

מטרת הקרן

להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד אג"ח כללי – קונצרני.
אין באמור במטרת הקרן כדי להוות התחייבות של מנהל הקרן להשיג את התשואה האמורה.

הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן

שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות מכל סוג, לרבות תעודות פיקדון ולמעט אגרות חוב להמרה היוצרות חשיפה למניות, לא יפחת מ- 75% ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב כאמור שאינן תעודות פיקדון, לא יפחת מ- 50%. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה3. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווג הקרן בפרסום: אג"ח בארץ – חברות והמרה, חברות והמרה אחר

דמי ניהול4 : 0.89%

דמי נאמנות5: 0.04%

נאמן: אלמגור בריטמן נאמנויות בע"מ

מסלול המס: פטורה

ימי מסחר: א' עד 15:00, ב'-ה' עד 16:00

אין באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת . אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

1 (00 ) – ללא חשיפה למט"ח וללא חשיפה למניות. 2 סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- BBB- ( BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. 3 "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- BBB- ( BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. 4 כל עוד לא יוחלט אחרת ובכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 29/02/2016 (מספר אסמכתא: 2016-03-037321). 5 כל עוד לא יוחלט אחרת ע"י נאמן הקרן. 6 כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי הקרן מופקדים אצלו מקבוצת סיכון האשראי בה היה מדורג לקבוצת סיכון אשראי נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג בקבוצת סיכון אשראי על פי קבוצות סיכון האשראי שבנספח להוראה האמורה, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים שבתוקף.

השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • שם הסוכן המפנה