א. בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: 'חוק הייעוץ'), סיגמא ניהול תיקים בע"מ (להלן: 'החברה') מתכבדת להביא לידיעתכם כי הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, עוסקת בניהול  תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

ב. החברה וחברת סיגמא פרימיום בע"מ (להלן יחד: "החברות") הינן תאגידים קשורים לגופים המוסדיים ו/או למשווקים המפורטים להלן (להלן יחד: "גופים קשורים") ומתוקף כך, בעלות זיקה לנכסים פיננסיים המונפקים ו/או המנוהלים ו/או המשווקים על ידם ואף זכאיות לדמי הפצה בגין אותם נכסים (כמפורט בהמשך): סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ ,סיגמא פרימיום בע"מ, Andbank, Julius Baer, CITI, Société General, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan ו-  Credit Suisse.

ג. לחברות זיקה לנכסים הפיננסיים (להלן: 'קרנות הנאמנות') המנוהלים ע"י סיגמא קרנות נאמנות בע"מ המפורטים להלן:
קרנות נאמנות סיגמא
קרנות נאמנות בהוסטינג

  • הזיקה לקרנות הנאמנות הינה לאור היותן מנוהלות ו/או מונפקות ו/או מוצעות ו/או משווקות על ידי החברות ו/או על ידי הגופים הקשורים, וכן הואיל והחברות עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה ביחידות של קרנות הנאמנות האמורות או בקשר עם המשך החזקתן.
  • ד. כמו כן חברה קשורה לחברות, סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ (להלן: "חברה קשורה") שבשליטת בעלת השליטה בחברות, העוסקת בשיווק של מוצרי גמל, קרנות פנסיה ומוצרים ביטוחיים נוספים, עשויה להיחשב כבעלת זיקה לגופים מוסדיים בגין קבלת עמלות בעבור שיווק מוצרים המנוהלים על ידם, ואשר מהוות "נכס פיננסי". מכוח האמור עשויים גופים מוסדיים אלו להיחשב כגופים קשורים לחברות, והחברות עשויות להיחשב כבעלות זיקה למוצרים האמורים המנוהלים על ידם. גופים מוסדיים אלו יכול שיכללו את כלל חברות הביטוח וחברות ניהול קופות גמל הקיימות בשוק, או מי – מהן. ניתן לצפות ברשימה המעודכנת של הגופים המוסדיים ומוצרי הגמל, קרנות הפנסיה ומוצרים ביטוחיים נוספים המשווקים על ידי החברה הקשורה, המתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט של החברה בכתובת: גילוי-נאות-סיגמא-תכנון-פיננסי.
  • ה. החברות עשויות  להעדיף נכסים פיננסיים שיש להן זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברות זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, ובלבד שעמדו בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד המשווק או / ו מנהל התיקים כלפי הלקוח.
  • ו. רשימת הגופים הקשורים וכן רשימת הנכסים הפיננסים ורשימת הגופים שהחברות הינן בעלות זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו ו/או שמנוהלים ו/או משווקים על ידם, כמפורט לעיל עשויה להשתנות מעת לעת.

בברכה,
סיגמא ניהול תיקים בע"מ
סיגמא פרימיום בע"מ