בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: 'חוק הייעוץ'), סיגמא ניהול תיקים בע"מ (להלן: 'החברה') מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

  • א. החברה הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, עוסקת בניהול  תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.
  • ב. החברה הינה תאגיד קשור לגופים המוסדיים ו/או למשווקים המפורטים להלן (להלן יחד: 'גופים קשורים') ומתוקף כך, בעלת זיקה לנכסים פיננסיים המונפקים ו/או המנוהלים ו/או המשווקים על ידם (כמפורט בהמשך): סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ וסיגמא פרימיום בע"מ.
  • ג. לחברה זיקה לנכסים הפיננסיים (להלן: 'קרנות הנאמנות') המנוהלים ע"י סיגמא קרנות נאמנות בע"מ המפורטים להלן (נכון לחודש דצמבר 2020):

קרנות אג"ח בארץ – כללי

מס ניירשם הקרן
5125653סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023
5120704סיגמא (0A)(!) אג"ח דינמית ללא מניות
5120720סיגמא (1B)(!) 10/90 דינמית
5120688סיגמא (2A) 20/80
5123096סיגמא (2B) 30/70
5109871סיגמא (00) אג"ח כללי ללא מניות
5123229סיגמא (2B) 15/85
5113527סיגמא (2A) אג"ח משולבת+20% 5113527
5109004סיגמא 10/90 (1B) 5109004
5124060סיגמא (2C) 25/75
5130562סיגמא (0B) אג"ח ללא מניות
5108774אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות
5107883אקסיומה אג"ח +30% (2B)
5130232אושן יצירה (0B) אג"ח ללא מניות 1
5120001אושן יצירה (0B)(!) תיק אגח ללא מניות 2
5124227אושן יצירה (2B)י 30/70 3
5123666אושן יצירה (2B)י 20/80 4
5119979אושן יצירה (1A)י 10/90 5
5132410פלקון (2B) 20/80

קרנות אג"ח בארץ – חברות והמרה

מס ניירשם הקרן
5108428סיגמא (00) (!) אג"ח חברות
5113501סיגמא (0A) אג"ח חברות תזרימיות עד 3 שנים
5107321סיגמא (00) בונד שקלי A ומעלה
5115506סיגמא (00) (!) מודל דירוג פנימי
5130570סיגמא (0B) אג"ח מדורג ללא מניות

קרנות אג"ח בארץ – מדינה

מס ניירשם הקרן
5115514סיגמא (2B) אג"ח ישראל + 20%
5124029סיגמא (0A) תיק נזילות עד שנתיים ללא מניות
5101399סיגמא אג"ח מדינה (0A)
5123237סיגמא (1A) אג"ח מדינה +10%
5116041סיגמא (00) ממשלתי ללא מניות
5125661סיגמא (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט
5130612סיגמא (0A) אג"ח ישראל

קרנות אג"ח בארץ – מדינה צמוד מדד

מס ניירשם הקרן
5128673סיגמא (1A) צמודה פלוס

קרנות אג"ח בארץ – שקליות

מס ניירשם הקרן
5108048סיגמא (1A) שקלית מנוהלת

קרנות אג"ח חו"ל

מס ניירשם הקרן
5124045סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי
5128558אושן יצירה (0D)(!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 6

קרנות מנייתיות בארץ

מס ניירשם הקרן
5106968סיגמא (4B) ת"א 125 מודל ESG
5120613סיגמא (4C) מניות ישראל
5108865אקסיומה (4B) מניות ת"א 125
5119987אושן יצירה (4D) תיק מניות 7
5127964אושן יצירה (4D) אקוויטי 8

קרנות מנייתיות בחו"ל

מס ניירשם הקרן
5113543סיגמא (4D) מניות חו"ל
5101233סיגמא (4D) מניות גלובלי
5121868סיגמא (4D) אנדבנק מניות אירופה
5130489סיגמא (4D) מימון המונים באקוויטי – P2P
5101589סיגמא (4D) מניות ארה"ב 11+12
5131461דרך (4D) מניות ערך
5132618אקסיומה (4D) מניות חו"ל 15

קרנות גמישות

מס ניירשם הקרן
5125679סיגמא (4D) גמישה
5115829סיגמא (4D) השקעות 11+13
5124268אושן יצירה (4D) השקעות 9
5119995אושן יצירה (4D) גמישה 10

קרנות ממונפות ואסטרטגיות – ממונפות בסיכון גבוה

מס ניירשם הקרן
5132170סיגמא (6F) אסטרטגיות
ממונפת
5114301סיגמא (0F) לונג דולר פי 3 11+14

1-בתאריך 1.12.2020 שונה שם הקרן לשעבר: יצירה (OB) אג"ח ללא מניות,
2-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (OB)(!) תיק אג"ח ללא מניות,
3-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: יצירה (2B) 30/70,
4-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (2B) 20/80,
5-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (1A) 10/90,
6-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (OD)(!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023,
7-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (4D) תיק מניות,
8-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: יצירה (4D) מניות,
9-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: יצירה (4D) גמישה,
10-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (4D) גמישה.
11-יצוין, כי ביום 28.12.2020 קרן הנאמנות הועברה לניהולו של מנהל הקרן ממנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ".
12-בתאריך 28.12.2020 שונה שם הקרן, לשעבר: מודלים (4D) מניות ארה"ב.
13-בתאריך 28.12.2020 שונה שם הקרן, לשעבר: מודלים (4D) גמישה.
14-בתאריך 28.12.2020 שונה שם הקרן, לשעבר: מודלים (0F) לונג דולר פי 3.
15-הקרן התחילה להציע את יחידותיה לציבור בתאריך 08.02.2021 ועד לתאריך 24.03.2021 נמצאת בתהליך התאמת הנכסים.

  • ד. הזיקה לקרנות הנאמנות הינה לאור היותן מנוהלות ו/או מונפקות ו/או מוצעות ו/או משווקות על ידי החברה ו/או על ידי הגופים הקשורים, וכן הואיל והחברה עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה ביחידות של קרנות הנאמנות האמורות או בקשר עם המשך החזקתן.
  • ה. כמו כן חברה קשורה לחברה, סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ (להלן: "חברה קשורה") שבשליטת בעלת השליטה בחברה, העוסקת בשיווק של מוצרי גמל, קרנות הפנסיה ומוצרים ביטוחיים נוספים, עשויה להיחשב כבעלת זיקה לגופים מוסדיים בגין קבלת עמלות בעבור שיווק מוצרים המנוהלים על ידם, ואשר מהוות "נכס פיננסי". מכוח האמור עשויים גופים מוסדיים אלו להיחשב כגופים קשורים לחברה, והחברה עשויה להיחשב כבעלת זיקה למוצרים האמורים המנוהלים על ידם. גופים מוסדיים אלו יכול שיכללו את כלל חברות הביטוח וחברות ניהול קופות גמל הקיימות בשוק, או מי – מהן. ניתן לצפות ברשימה המעודכנת של הגופים המוסדיים ומוצרי הגמל, קרנות הפנסיה ומוצרים ביטוחיים נוספים המשווקים על ידי החברה הקשורה, המתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט של החברה בכתובת: גילוי-נאות-סיגמא-תכנון-פיננסי.
  • ו. החברה עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.
  • ח. רשימת הגופים הקשורים וכן רשימת הנכסים הפיננסים ורשימת הגופים שהחברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו ו/או שמנוהלים ו/או משווקים על ידם, כמפורט לעיל עשויה להשתנות מעת לעת.

בברכה,
סיגמא ניהול תיקים בע"מ

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.

הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"
מקרא פרופיל חשיפה

דרגת החשיפה למניותשיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
1עד 10%
2עד 30%
3עד 50%
4עד 120%
5עד 200%
6מעל 200%
דרגת החשיפה למט"חשיעור החשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
Aעד 10%
Bעד 30%
Cעד 50%
Dעד 120%
Eעד 200%
Fמעל 200%

מקרא – הערות

(!) – סימן הקריאה "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- -BBB (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
* שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו- 2006 (להלן: "תקנות עמלת הפצה") –
* שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
בקרן שאינה מסוג 3 לצורך תקנות עמלת הפצה –
* שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.