בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), סיגמא ניהול תיקים בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

א. החברה הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

ב. החברה הינה תאגיד קשור לגופים המוסדיים ו/או למשווקים המפורטים להלן (להלן יחד: "גופים קשורים") ומתוקף כך, בעלת זיקה לנכסים פיננסיים המונפקים ו/או המנוהלים ו/או המשווקים על ידם (כמפורט בהמשך): סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ וגרין בול ניהול עושר בע"מ.

ג. לחברה זיקה לנכסים הפיננסיים (להלן: "קרנות הנאמנות") המנוהלים ע"י סיגמא קרנות נאמנות בע"מ המפורטים להלן (נכון לחודש ינואר 2018):

ד.

מס ניירשם הקרןמס ניירשם הקרןמס ניירשם הקרן
5113501 סיגמא (00) אג"ח מדורג ללא מניות5115506סיגמא (00) (!) מודל דירוג פנימי5106968סיגמא (4C) ת"א 125 ו-LARGE CAP
5113527סיגמא (2A) אג"ח משולבת+20%5115514סיגמא (B2) תיק השקעות עד 20%5101233סיגמא (4D) מניות גלובלי
5108428סיגמא (00) (!) אג"ח חברות5116041סיגמא (00) ממשלתי ללא מניות5124029סיגמא (00) שקלית 1-2 שנים
5109004סיגמא 10/90 (1B)5120704סיגמא (0A)(!) אג"ח דינמית ללא מניות5124060סיגמא (4D) גמישה
5109871סיגמא (00) אג"ח כללי ללא מניות5120688סיגמא (2A)י (20/80)5124045סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי
5101399סיגמא אג"ח מדינה (0A)5120720סיגמא (1B)(!)י 10/90 דינמית5125539סיגמא (1B)(!) אג"ח חברות פלוס
5107321סיגמא בונד שקלי (00)5121868סיגמא (4D) אנדבנק מניות אירופה5125653סיגמא (0A) תיק השקעות ללא מניות
5120613סיגמא מניות כללי (4C)5123096סיגמא (2B)י 30/705125679סיגמא (3C) תיק השקעות עד50%
5108048סיגמא (1A) שקלית מנוהלת5123229סיגמא (2B)י 15/855125661סיגמא (2B) עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט
5113543סיגמא (4D) מניות חו"ל5123237סיגמא (1A) אג"ח מדינה +10%

ה. הזיקה לקרנות הנאמנות הינה לאור היותן מנוהלות ו/או מונפקות ו/או מוצעות ו/או משווקות על ידי החברה ו/או על ידי הגופים הקשורים, וכן הואיל והחברה עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה ביחידות של קרנות הנאמנות האמורות או בקשר עם המשך החזקתן.

ו. כמו כן חברה קשורה לחברה, סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ (להלן: "חברה קשורה") שבשליטת בעלת השליטה בחברה, העוסקת בשיווק של מוצרי גמל, קרנות הפנסיה ומוצרים ביטוחיים נוספים, עשויה להיחשב כבעלת זיקה לגופים מוסדיים בגין קבלת עמלות בעבור שיווק מוצרים המנוהלים על ידם, ואשר מהוות "נכס פיננסי". מכוח האמור עשויים גופים מוסדיים אלו להיחשב כגופים קשורים לחברה, והחברה עשויה להיחשב כבעלת זיקה למוצרים האמורים המנוהלים על ידם. גופים מוסדיים אלו יכול שיכללו את כלל חברות הביטוח וחברות ניהול קופות גמל הקיימות בשוק, או מי – מהן. ניתן לצפות ברשימה המעודכנת של הגופים המוסדיים ומוצרי הגמל, קרנות הפנסיה ומוצרים ביטוחיים נוספים המשווקים על ידי החברה הקשורה, המתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט של החברה בכתובת: גילוי-נאות-סיגמא-תכנון-פיננסי.

ז. החברה עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.

ח. רשימת הגופים הקשורים וכן רשימת הנכסים הפיננסים ורשימת הגופים שהחברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו ו/או שמנוהלים ו/או משווקים על ידם, כמפורט לעיל עשויה להשתנות מעת לעת.

בברכה,
סיגמא ניהול תיקים בע"מ

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.
הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"

מקרא פרופיל חשיפה

דרגת החשיפה למניותשיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
1עד 10%
2עד 30%
3עד 50%
4עד 120%
5עד 200%
6מעל 200%
דרגת החשיפה למט"חשיעור החשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
Aעד 10%
Bעד 30%
Cעד 50%
Dעד 120%
Eעד 200%
Fמעל 200%

(!) – סימן הקריאה "(!)" בשם הקרן משמעו כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור החשיפה לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה ]איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – – BBB) BBB מינוס( או דירוג מקביל לו[ בתוספת חשיפה למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי).