האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק
כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת
יחידות בקרנות ו/או בניירות ערך ו/או התייחסות ו/או התחייבות לתשואה כלשהי. רכישת
יחידות בקרנות ו/או בניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המיידיים
בלבד. המידע המובא לעיל ניתן באופן כללי בלבד למיטב ידיעת והבנת סיגמא ובהתאם
לעמדתה הסובייקטיבית.