בשנים האחרונות ניכר עניין בקרב משקיעים בשוקי הון בעולם בתחום ההשקעות האחראיות ומתן דגש גדול יותר לשיקולי סביבה, חברה וממשל. עניין זה גדל עם התחזקותן של תנועות לצמצום הפגיעה באקלים וקידום מטרות חברתיות ועם מגפת הקורונה המתמשכת שהביאה לעליה במודעות של פרטים לקשר בין בריאות, סביבה, חברה וכלכלה.

הכלי המקובל להגדרת השקעה כהשקעת אחראית, דהיינו ככזאת המתחשבת בסביבה, חברה וממשל, הוא בחינת עמידה בעקרונות של "סביבה, חברה וממשל תאגידי" (להלן: "ESG"). מדובר באוסף של עקרונות וסטנדרטים שבאמצעות בחינת הטמעתם ניתן לכמת את ההשפעה של ההשקעה על הסביבה, החברה והממשל. כך למשל, עקרונות הבוחנים האם נגרם נזק לאקלים והמגוון הביולוגי, הפחתת זיהום סביבתי, שימוש בר-קיימא בקרקע, ביטחון במקום העבודה והגנה על בריאות עובדים, חופש התארגנות של עובדים, מניעת שחיתות, ערבות לקיום זכויות עובדים, רמת ציות תאגידית, שקיפות, גיוון אתני ומגדרי – נושא התופס  משקל רב בממשל תאגידי של חברות, ועוד.

עם זאת, גישתנו בסיגמא ניהול תיקים היא כי תחום ה- ESG הינו תחום חדש יחסית שנמצא בשלבי התהוות אשר לא קיימות לגביו אמות מידה אחידות מחייבות וההשלכות שלו על תשואת ניירות הערך ו/או החברות המנפיקות את ניירות הערך טרם קיבלו עיגון עובדתי וודאי, ומכיוון שמטרתנו העיקרית הינה למקסם, ככל הניתן, את תשואת התיקים המנוהלים לטובת לקוחותינו, אזי שבסיגמא ניהול תיקים הוחלט לעניין זה כי ככל שבהתאם להערכותינו המקצועיות בהקשר לניירות ערך מסוימים נכון יהיה לשקול גם שיקולי ESG בהקשר לבחירת ההשקעה ביחס אליהם, ישקל הנושא על-ידי פורום מקצועי של סיגמא ניהול תיקים או של חברות אחרות מקבוצת סיגמא, אשר בסמכותו לקבל החלטות אשר תחייבנה או תהוונה המלצות בלבד עבור מנהלי ההשקעות של התיקים המנוהלים.

בהקשר זה נבקש להדגיש כי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, מנהלת קרן נאמנות "סיגמא (4B)1 ת"א 125 מודל ESG" (מספר קרן: 5106968), אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלה הנכסים שיכללו בה עומדים בקריטריוני ESG כפי שנקבעו בתשקיף הקרן, כך שלמנהלי ההשקעות בסיגמא ניהול תיקים קיימת האפשרות לרכוש את הקרן לתיקים רלוונטיים בהתאם לשיקול דעתם של מנהלי ההשקעות או לדרישת לקוחות המעוניינים באפשרות להשקיע בקרן ייעודית בתחום זה.

בנוסף לאמור לעיל לעניין חוסר הוודאות ביחס להשפעת שילובי שיקולי ESG על תשואת ניירות ערך ו/או נכסים אחרים, אנו סבורים כי בשל העדר תקן אחיד לתיוג של השקעות אחראיות ולמורכבות התחום כאמור, פסילת השקעה בנייר ערך מסוים בעקבות מדיניות ה-ESG של החברה המנפיקה עשויה לפגוע בפעילות ניהול ההשקעות עבור הלקוח ולפגוע בתשואה של התיק המנוהל, וגם בשל כך בחרנו שלא לקבוע כללים גורפים מחייבים, למעט כאמור במקרה בו הפורום המקצועי יקבל החלטה מחייבת לפסילת השקעה בניירות ערך.

בהמשך לאמור לעיל ומכיוון שכאמור אין בידינו מידע מלא על תחום ה- ESG והתחום עדיין נמצא בשלבי התפתחות, אנו סבורים שגם ברמת אפיון צרכי הלקוח עשוי הדבר לייצר ולעורר קשיים אשר עלולים לפגוע באפיון הלקוח, ולכן בשלב זה הוחלט לא לשלב היבטי ESG בתהליך בירור צרכי הלקוח. אך יודגש כאמור, כי עבור לקוחות המעוניינים להשקיע גם בהתאם לקריטריוני ESG יכולה סיגמא ניהול תיקים, פי שיקול דעתה המקצועי, לרכוש את הקרן הייעודית של סיגמא קרנות נאמנות בע"מ.

כמובן שהנהלת החברה תמשיך ליבחן החלטות אלה בהתאם לשינויים והתפתחויות בתחום.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או בניירות ערך ו/או התייחסות ו/או התחייבות לתשואה כלשהי.

1 4 – עד 120% חשיפה מרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן;  B  – עד 30% חשיפה מרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן.