קרנות נאמנות
בהוסטינג

קרנות אג"ח בארץ – כללי

 • אקסיומה (2B)' 5107883 | 30/70
 • אושן יצירה (0B) אג"ח ללא מניות | 5130232
 • אושן יצירה (0B)(!) תיק אגח ללא מניות* | 5120001
 • אושן יצירה (2B) 5124227 | 30/70
 • אושן יצירה (1A) 5119979 | 10/90
 • אושן יצירה (2B) 5123666 | 20/80
 • פלקון (2B) 20/80 | 5132410
 • פלקון (2B) תיק השקעות + 30% | 5133871
 • פינסה (0B) אג"ח ללא מניות | 5134366
 • פינסה (1B)  5134341 | 10/90
 • פינסה (2B) 5134333 | 20/80
 • שופן (0B) אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ | 5129382
 • שופן (2B) 5127139 | 20/80
 • פלקון (0A) תיק אג"ח ללא מניות | 5136619
 • גביש (2B) 5122247 | 20/80
 • גביש (2B) 5137443 | 30/70
 • פורטה (0B) אג"ח ללא מניות | 5128541
 • פורטה (0B)(!) אג"ח כללי* | 5128483
 • פורטה (1B) תיק אג"ח עד 10% | 5125562
 • פורטה (1B) 5128475 | 10/90
 • פורטה (2B) 5125000 | 20/80
 • פורטה (2B) 5134432 | 30/70
 • פורטה (3C) תיק השקעות עד 50% | 5136569

קרנות אג"ח בארץ – מדינה

 • פורטה (1A) אג"ח מדינה + 10% | 5136593

קרנות אג"ח בארץ – חברות והמרה

 • אקסיומה (0B) אג"ח מדורג ללא מניות | 5108774
 • פינסה (0B) (!) אג"ח חברות* | 5137450
 • גביש (0B) (!) אג"ח חברות ללא מניות* | 5128566
 • פורטה (1B)(!) אג"ח חברות* | 5125570

קרנות אג"ח חו"ל

 • אושן יצירה (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27 *| 5128558

קרנות מנייתיות בארץ

 • אקסיומה (4B) נבחרת מניות ת"א 125 | 5108865
 • אושן יצירה (4B) תיק מניות | 5119987
 • פינסה (4B) מניות  | 5134358
 • עציוני (4B) מניות ישראל | 5137757
 • פורטה (4B) מניות ישראל | 5125018
 • פורטה (4D) מניות | 5128525

קרנות מנייתיות חו"ל

 • דרך (4D) מניות ערך כשר | 5131461
 • אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי | 5124268
 • פינסה (4D) 5137468 | Global Equity
 • פורטה (4D) מניות חו"ל | 5137146

קרנות גמישות

 • אושן יצירה (4D) גמישה | 5119995
 • פינסה (4D) גמישה | 5134374
 • עציוני (4D) גמישה | 5136767
 • גביש (4D) גמישה | 5135629
 • פורטה (4D) השקעות | 5124995

קרן גידור בנאמנות

 • אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות | 1194281

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.
הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"

דרגת החשיפה למניותשיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
1עד 10%
2עד 30%
3עד 50%
4עד 120%
5עד 200%
6מעל 200%
דרגת החשיפה למט"חשיעור החשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
Aעד 10%
Bעד 30%
Cעד 50%
Dעד 120%
Eעד 200%
Fמעל 200%

מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני: פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ,
החל מיום 5.03.2024 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ, משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, סיגמא קרנות נאמנות בע"מ משמשת כמנהל הקרן.

מנהל השקעות חיצוני: גביש פיננסים ניהול תיקי השקעות בע"מ
החל מיום 25.12.2023 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר גביש פיננסים ניהול תיקי השקעות בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, סיגמא קרנות נאמנות בע"מ משמשת כמנהל הקרן.

מנהל השקעות חיצוני: עציוני ניהול תיקים בגישת ערך בע"מ
החל מיום 23.02.2023 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר עציוני נ יהול תיקים בגישת ערך בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, סיגמא קרנות נאמנות בע"מ משמשת כמנהל הקרן.

מנהל השקעות חיצוני: פינסה מגיטס ניהול נכסים בע"מ.
החל מיום 30.11.2021 קרנות נאמנות שלעיל, אשר פינסה מגיטס ניהול נכסים בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, סיגמא קרנות נאמנות בע"מ משמשת כמנהל הקרן.

מנהל השקעות חיצוני: א.נ.נ.י שופן ניהול השקעות בע"מ.
החל מיום 18.10.2021 קרנות נאמנות שלעיל, אשר א.נ.נ.י שופן ניהול השקעות בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, עברו לניהולו של מנהל הקרן – סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, ממנהל קרן אחר.

מנהל השקעות חיצוני: פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ
החל מיום 30.12.2020 קרנות נאמנות שלעיל, אשר פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, סיגמא קרנות נאמנות בע"מ משמשת כמנהל הקרן.

מנהל השקעות חיצוני: אושן פרטנרס י.א.ד.מ בע"מ
החל מיום 09.11.2020 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר אושן פרטנרס י.א.ד.מ בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, עברו לניהולו של מנהל הקרן- סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, ממנהל קרן אחר.

מנהל השקעות חיצוני:  דרך אינבסט בע"מ
החל מיום 09.11.2020 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר דרך אינבסט בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, עברו לניהולו של מנהל הקרן- סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, ממנהל קרן אחר.

מנהל השקעות חיצוני: אקסיומה ניהול השקעות בע"מ.
החל מיום 31/08/2020 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר אקסיומה ניהול השקעות משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, עברו לניהולו של מנהל הקרן- סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, ממנהל קרן אחר.

* – (!) בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו- 2006 -–סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתה להלן)  ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן)  או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים :

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

בקרן אושן יצירה (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27 שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה או שירידת דירוג של אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל מתחת לדירוג AAil או דירוג מקביל לו מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

(!) בקרן שאינה מסוג 3 – סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתה להלן) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן)  או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה /או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

 

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת.

"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.

"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה.

תחומי פעילות נוספים

ניהול תיקים
סיגמא פרימיום
קרנות נאמנות
תכנון פיננסי ופנסיוני
השקעות אלטרנטיביות