קרנות
נאמנות

יש רק דרך אחת, להערכתנו, להצליח בשוק קרנות הנאמנות, והיא להעסיק את הטובים ביותר. להערכתנו, האנשים שמנהלים את פעילות קרנות הנאמנות של סיגמא מקבוצת Andbank הם מהאיכותיים, המוכשרים והמנוסים ביותר בשוק ההון הישראלי. יש להם ידע ייחודי בניהול סיכונים ועשרות שנות מחקר, והתמחות ייחודית בתחומי ההשקעות. לצד אלה, הפעילות נשענת על Andbank הגלובלית, שמציעה ללקוחות ישראלים אנליזה של שווקים, אפיקים וניירות בשוקי יעד ברחבי העולם.

הקרנות שלנו משקיעות בהתאם למדיניות המפורטת בתשקיף ו/או בדו"ח השנתי, ופועלות במגוון של אפיקים, ובכלל זה קרנות מנייתיות בארץ ובחו"ל, קרנות אג"ח בארץ ובחו"ל, קרנות משולבות ועוד.

קרנות אג"ח בארץ – כללי

 • סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 | 5125653
 • סיגמא (0A)(!) אג"ח דינמית ללא מניות | 5120704
 • סיגמא (1B)(!)י 10/90 דינמית | 5120720
 • סיגמא (2A)י 20/80 | 5120688
 • סיגמא (2B)י 30/70 | 5123096
 • סיגמא (00) אג"ח כללי ללא מניות | 5109871
 • סיגמא (2B)י 15/85| 5123229
 • סיגמא (2A) אג"ח משולבת+20% | 5113527
 • סיגמא (1B)י 10/90 | 5109004

 • סיגמא (2C)י 25/75 | 5124060

 • סיגמא (0B) אג"ח ללא מניות | 5130562

 • אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות | 5108774
 • אקסיומה אג"ח +30% (2B) | 5107883

קרנות אג"ח בארץ – חברות והמרה

 • סיגמא (00) (!) אג"ח חברות | 5108428
 • סיגמא (0A) אג"ח חברות תזרימיות עד 3 שנים | 5113501

 • סיגמא (00) בונד שקלי A ומעלה | 5107321
 • סיגמא (00) (!) מודל דירוג פנימי | 5115506
 • סיגמא (0B) אג"ח מדורג ללא מניות | 5130570

קרנות אג"ח בארץ – מדינה

 • סיגמא (2B) אג"ח ישראל + 20% | 5115514
 • סיגמא (0A) תיק נזילות עד שנתיים ללא מניות | 5124029

 • סיגמא אג"ח מדינה (0A)י | 5101399
 • סיגמא (1A) אג"ח מדינה +10% | 5123237
 • סיגמא (00) ממשלתי ללא מניות | 5116041
 • סיגמא (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט | 5125661

 • סיגמא (0A) אג"ח ישראל | 5130612

קרנות אג"ח בארץ – מדינה צמוד מדד

 • סיגמא (1A) צמודה פלוס | 5128673

קרנות אג"ח בארץ – שקליות

 • סיגמא (1A) שקלית מנוהלת | 5108048

קרנות אג"ח חו"ל

 • סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי | 5124045

קרנות מנייתיות בארץ

 • סיגמא (4B) ת"א 125 מודל ESGי | 5106968

 • סיגמא (4C) מניות ישראל | 5120613

 • אקסיומה (4B) מניות ת"א 125 | 5108865

קרנות מנייתיות חו"ל

 • סיגמא (4D) מניות חו"ל |5113543
 • סיגמא (4D) מניות גלובלי | 5101233
 • סיגמא (4D) מניות דיבידנד אירופה | 5121868

 • סיגמא (4D) מימון המונים באקוויטי – P2Pי | 5130489

קרנות גמישות

 • סיגמא (4D) גמישה | 5125679

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.
הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"

דרגת החשיפה למניותשיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
1עד 10%
2עד 30%
3עד 50%
4עד 120%
5עד 200%
6מעל 200%
דרגת החשיפה למט"חשיעור החשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
Aעד 10%
Bעד 30%
Cעד 50%
Dעד 120%
Eעד 200%
Fמעל 200%

מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני: אקסיומה ניהול השקעות בע"מ.
החל מיום 31/08/2020 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר אקסיומה ניהול השקעות משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, עברו לניהולו של מנהל הקרן- סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, ממנהל קרן אחר.

(!) בקרן מסוג 3–סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה [כהגדרתה להלן- איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB ( BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו] או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

(!) בקרן שאינה מסוג 3– סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה [כהגדרתה להלן- איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB ( BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו] או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנקים  או לברוקרים  עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן  (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

 • שם הסוכן המפנה

תחומי פעילות נוספים

ניהול תיקים
סיגמא פרימיום
קרנות נאמנות
תכנון פיננסי ופנסיוני
Wealth Management
השקעות אלטרנטיביות