קרנות
נאמנות

יש רק דרך אחת, להערכתנו, להצליח בשוק קרנות הנאמנות, והיא להעסיק את הטובים ביותר. להערכתנו, האנשים שמנהלים את פעילות קרנות הנאמנות של סיגמא מקבוצת Andbank הם מהאיכותיים, המוכשרים והמנוסים ביותר בשוק ההון הישראלי. יש להם ידע ייחודי בניהול סיכונים ועשרות שנות מחקר, והתמחות ייחודית בתחומי ההשקעות. לצד אלה, הפעילות נשענת על Andbank הגלובלית, שמציעה ללקוחות ישראלים אנליזה של שווקים, אפיקים וניירות בשוקי יעד ברחבי העולם.

הקרנות שלנו משקיעות בהתאם למדיניות המפורטת בתשקיף ו/או בדו"ח השנתי, ופועלות במגוון של אפיקים, ובכלל זה קרנות מנייתיות בארץ ובחו"ל, קרנות אג"ח בארץ ובחו"ל, קרנות משולבות ועוד.

קרנות אג"ח בארץ – כללי

 • סיגמא (0A)(!) אג"ח דינמית ללא מניות | 5120704
 • סיגמא (1B)(!)י 10/90 דינמית | 5120720
 • סיגמא (2A)י 20/80 | 5120688
 • סיגמא (2B)י 30/70 | 5123096
 • סיגמא (00) אג"ח כללי ללא מניות | 5109871
 • סיגמא (2B)י 15/85| 5123229
 • סיגמא (2B) תיק השקעות עד 20% | 5115514

 • סיגמא (2A) אג"ח משולבת+20% | 5113527
 • סיגמא (1B)י 10/90 | 5109004

 • סיגמא (0A) תיק השקעות ללא מניות | 5125653

 • סיגמא (3C) תיק השקעות עד50%  | 5125679
 • סיגמא (3D) תיק השקעות מנוהל | 5124060

קרנות אג"ח בארץ – חברות והמרה

 • סיגמא (00) (!) אג"ח חברות | 5108428
 • סיגמא (0A) אג"ח חברות תזרימיות | 5113501

 • סיגמא בונד שקלי (00) | 5107321
 • סיגמא (00) (!) מודל דירוג פנימי | 5115506
 • סיגמא (1B)(!) אג"ח חברות פלוס | 5125539

קרנות אג"ח בארץ – מדינה

 • סיגמא אג"ח מדינה (0A)י | 5101399
 • סיגמא (0A) תיק נזילות ללא מניות | 5124029

 • סיגמא (1A) אג"ח מדינה +10% | 5123237
 • סיגמא (00) ממשלתי ללא מניות | 5116041
 • סיגמא (2B) עוקבת תיק 2 – בנק דיסקונט | 5125661

קרנות אג"ח בארץ – שקליות

 • סיגמא (1A) שקלית מנוהלת | 5108048

קרנות אג"ח חו"ל

 • סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי | 5124045

קרנות מנייתיות בארץ

 • סיגמא (4C) ת"א 125 ו-LARGE CAP | 5106968
 • סיגמא מניות כללי (4C)י | 5120613

קרנות מנייתיות חו"ל

 • סיגמא (4D) מניות חו"ל |5113543
 • סיגמא (4D) מניות גלובלי | 5101233
 • סיגמא (4D) אנדבנק מניות אירופה | 5121868

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.
הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"

דרגת החשיפה למניותשיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
1עד 10%
2עד 30%
3עד 50%
4עד 120%
5עד 200%
6מעל 200%
דרגת החשיפה למט"חשיעור החשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
Aעד 10%
Bעד 30%
Cעד 50%
Dעד 120%
Eעד 200%
Fמעל 200%

(!) – סימן הקריאה "(!)" בשם הקרן משמעו כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה ]איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – – BBB) BBB מינוס( או דירוג מקביל לו[ בתוספת חשיפה למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי).

 • שם הסוכן המפנה

תחומי פעילות נוספים