קרנות
נאמנות

יש רק דרך אחת, להערכתנו, להצליח בשוק קרנות הנאמנות, והיא להעסיק את הטובים ביותר. להערכתנו, האנשים שמנהלים את פעילות קרנות הנאמנות של סיגמא מקבוצת  ANDORRA BANC הם מהאיכותיים, המוכשרים והמנוסים ביותר בשוק ההון הישראלי. יש להם ידע ייחודי בניהול סיכונים ועשרות שנות מחקר, והתמחות ייחודית בתחומי ההשקעות. לצד אלה, הפעילות נשענת על ANDORRA BANC הגלובלית, שמציעה ללקוחות ישראלים אנליזה של שווקים, אפיקים וניירות בשוקי יעד ברחבי העולם.

הקרנות שלנו משקיעות בהתאם למדיניות המפורטת בתשקיף ו/או בדו"ח השנתי לרבות בדיווחים המיידיים המתפרסמים באתר ההפצה, ופועלות במגוון של אפיקים, ובכלל זה קרנות מנייתיות בארץ ובחו"ל, קרנות אג"ח בארץ ובחו"ל, קרנות משולבות ועוד.

קרנות נאמנות בהוסטינג

קרנות אג"ח בארץ – כללי

 • סיגמא (00) אג"ח כללי ללא מניות | 5109871
 • סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 112/2027 | 5125653
 • סיגמא (0A)(!) תיק אג"ח ללא מניות | 5120704
 • סיגמא (0B) תיק אג"ח ללא מניות5 | 5138243
 • סיגמא (1A) שקלית סולידית + 10% | 5108048
 • סיגמא (1B)(!) תיק אג"ח + 10% | 5120720
 • סיגמא (1B) 5109004 | 10/90
 • סיגמא (2B) תיק אג"ח + 15% | 5125661
 • סיגמא (2A) אג"ח משולבת+20% | 5113527
 • סיגמא (2C) 5124060 | 25/75
 • סיגמא (2B) 5136627 | 20/80
 • סיגמא (2B) 5123096 | 30/70
 • סיגמא (3D) 5133301 | 350/50

קרנות אג"ח בארץ – חברות והמרה

 • סיגמא (00) בונד שקלי A ומעלה | 5107321
 • סיגמא (00) (!) מודל דירוג פנימי | 5115506
 • סיגמא (00) (!) אג"ח חברות | 5108428

קרנות אג"ח בארץ – מדינה

 • סיגמא (00) ממשלתי שקלי | 5116041
 • סיגמא (0A) מדינה עד 5 שנים ללא מניות | 5130612
 • סיגמא אג"ח מדינה (0A) | 5101399
 • סיגמא (1A) אג"ח מדינה +10% | 5123237
 • סיגמא (1A) צמודה פלוס | 5128673
 • סיגמא (2B) מדינה + 20% | 5115514

קרנות אג"ח חו"ל

 • סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי4 | 5124045

קרנות מנייתיות בארץ

 • סיגמא (4B) ת"א 125 מודל ESGי | 5106968
 • סיגמא (4C) מניות ישראל | 5120613

קרנות מנייתיות חו"ל

 • סיגמא (4D) מניות חו"ל |5113543
 • סיגמא (4D) מניות ערך גלובלי | 5101233
 • סיגמא (4D) מניות דיבידנד אירופה | 5121868

קרנות גמישות

 • סיגמא (4D) גמישה | 5125679

קרנות ממונפות ואסטרטגיות

 • סיגמא (0F) לונג דולר פי 23 | 5114301

קרן גידור בנאמנות

 • סיגמא (2B) לונג/שורט אג"ח – קרן גידור בנאמנות | 1194166
 • סיגמא (5E) )לונג/ שורט מניות – קרן גידור בנאמנות | 1194158

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.
הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"

דרגת החשיפה למניותשיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
1עד 10%
2עד 30%
3עד 50%
4עד 120%
5עד 200%
6מעל 200%
דרגת החשיפה למט"חשיעור החשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
Aעד 10%
Bעד 30%
Cעד 50%
Dעד 120%
Eעד 200%
Fמעל 200%

מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

1 – בתאריך 24.10.2023 שונה שם הקרן, לשעבר "סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023".
2 – לקרן קיים יועץ ההשקעות חיצוני – יעקב שיינין , לפרטים נוספים ראו תשקיף/ דו”חות מיידיים שבתוקף.
3 – לקרן קיים יועץ ההשקעות חיצוני – חברת :" פייננשל טראסט השקעות בע"מ ", לפרטים נוספים ראו תשקיף/ דו”חות מיידיים שבתוקף.
4 – לקרן קיים יועץ ההשקעות חיצוני – חברת : "ANDBANK ASSET MANAGEMENT", לפרטים נוספים ראו תשקיף/ דו”חות מיידיים שבתוקף.
5 – הקרן הינה קרן חדשה שהציעה יחידות ב04.04.2024 ועדיין נמצאת בתקופת התאמת נכסים עד לתאריך – 18.05.2024

(!) בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו- 2006 -–סימן קריאה בשם הקרן (!) מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון

אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתה להלן)

ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן)  או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

(!) בקרן שאינה מסוג 3 – סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתה להלן) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן)  או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה /או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת.

"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.

"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה.

תחומי פעילות נוספים

ניהול תיקים
סיגמא פרימיום
קרנות נאמנות
תכנון פיננסי ופנסיוני
השקעות אלטרנטיביות
ניהול תיקים
סיגמא פרימיום
קרנות נאמנות
תכנון פיננסי ופנסיוני
השקעות אלטרנטיביות