קרנות
נאמנות

יש רק דרך אחת, להערכתנו, להצליח בשוק קרנות הנאמנות, והיא להעסיק את הטובים ביותר. להערכתנו, האנשים שמנהלים את פעילות קרנות הנאמנות של סיגמא מקבוצת Andbank הם מהאיכותיים, המוכשרים והמנוסים ביותר בשוק ההון הישראלי. יש להם ידע ייחודי בניהול סיכונים ועשרות שנות מחקר, והתמחות ייחודית בתחומי ההשקעות. לצד אלה, הפעילות נשענת על Andbank הגלובלית, שמציעה ללקוחות ישראלים אנליזה של שווקים, אפיקים וניירות בשוקי יעד ברחבי העולם.

הקרנות שלנו משקיעות בהתאם למדיניות המפורטת בתשקיף ו/או בדו"ח השנתי, ופועלות במגוון של אפיקים, ובכלל זה קרנות מנייתיות בארץ ובחו"ל, קרנות אג"ח בארץ ובחו"ל, קרנות משולבות ועוד.

קרנות אג"ח בארץ – כללי

 • סיגמא (0A)(!) אג"ח דינמית ללא מניות | 5120704
 • סיגמא (1B)(!)י 10/90 דינמית | 5120720
 • סיגמא (2A)י (20/80) | 5120688
 • סיגמא (2B)י 30/70 | 5123096
 • סיגמא (00) אג"ח כללי ללא מניות | 5109871
 • סיגמא (2B)י 15/85| 5123229
 • סיגמא (2B) תיק השקעות | 5115514
 • סיגמא (2A) אג"ח משולבת+20% | 5113527
 • סיגמא 10/90 (1B)י | 5109004

קרנות אג"ח בארץ – חברות והמרה

 • סיגמא (00) (!) אג"ח חברות | 5108428
 • סיגמא בונד שקלי (00) | 5107321
 • סיגמא (00) (!) מודל דירוג פנימי | 5115506
 • סיגמא (00) אג"ח מדורג ללא מניות | 5113501

קרנות אג"ח בארץ – מדינה

 • סיגמא אג"ח מדינה (0A)י | 5101399
 • סיגמא (1A) אג"ח מדינה +10% | 5123237
 • סיגמא (00) ממשלתי ללא מניות | 5116041

קרנות אג"ח בארץ – שקליות

 • סיגמא (1A) שקלית מנוהלת | 5108048
 • סיגמא (00) שקלית 1-2 שנים | 5124029

קרנות אג"ח חו"ל

 • סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי | 5124045

קרנות גמישות

 • סיגמא (4D) גמישה | 5124060

קרנות מניות בארץ

 • סיגמא (4C) ת"א 125 ו-LARGE CAP | 5106968
 • סיגמא מניות כללי (4C)י | 5120613

קרנות מניות חו"ל

 • סיגמא (4D) מניות חו"ל |5113543
 • סיגמא (4D) מניות גלובלי | 5101233
 • סיגמא (4D) אנדבנק מניות אירופה | 5121868

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.
הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"

דרגת החשיפה למניותשיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
1עד 10%
2עד 30%
3עד 50%
4עד 120%
5עד 200%
6מעל 200%
דרגת החשיפה למט"חשיעור החשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן
0ללא חשיפה
Aעד 10%
Bעד 30%
Cעד 50%
Dעד 120%
Eעד 200%
Fמעל 200%

(!) – הכללת סימן הקריאה בשם הקרן, משמעותו, כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לסיכון אשראי הנובע מהשקעת נכסי הקרן באג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, ומהחזקת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות כנקבע בפרופיל החשיפה של הקרן. "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. "קבוצת סיכון האשראי הראשונה"- כהגדרתה בנספח להוראה בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי שפורסמו ביום 14.11.2016.

 • שם הסוכן המפנה

תחומי פעילות נוספים