מהו תיקון 190

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן.

תיקון 190 מאפשר למי שעבר את גיל 60 ויש לו פנסיה מינימלית (מעל 4,405 ₪ בשנת 2017) להפקיד כספים בקופת הגמל, אשר ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי בניכוי מס רווח הון בשיעור של 15% בלבד (על הרווח הנומינלי) במקום 25% מס ריאלי על השקעות בני"ע, או משיכת קצבה חודשית כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים.

מהם התנאים למשיכת קופת הגמל כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) או משיכת קצבה חודשית פטורה ממס לכל החיים לפי תיקון 190?

באם העמית עומד בתנאים הבאים במצטבר:

 • גיל העמית הינו 60 ומעלה.
 • העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין (4,405 ₪ נכון לשנת 2017).
 • הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.
 • חתימה על הצהרה ביחס לכספים שהופקדו על ידו בקופות גמל ועמידתו בתקרות הפקדה בהתאם להנחיות רשות המיסים.

יתרונות החיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190

מסלולי השקעה בהתאמה אישית

 • ניתן לבחור בין מגוון מסלולי השקעה בהתאם לצרכי הלקוח.
 • ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ללא הגבלה.
 • מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלויות ואינו נחשב לאירוע מס.

הטבות מס

 • דחיית תשלום מס רווח הון למועד המשיכה.
 • תשלום מס רווח הון 15% על הרווח הנומינלי בלבד, במקום 25% מס ריאלי על השקעות בני"ע.
 • פטור מלא ממס על משיכה הונית במקרה מוות עד גיל 75.
 • במקרה מוות מעל גיל 75, משיכה הונית בניכוי מס רווח הון של 15% נומינלי בלבד.

יתרונות השקעה

 • חיסכון בעלויות נלוות להשקעה, בעמלות המסחר ובהחזקת החשבון.
 • פיזור השקעה רחב ויתרונות השקעה של קופת הגמל כמשקיע מוסדי, השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל, כולל אפשרות להשוואת תשואות באמצעות אתר ה"גמל נט" של משרד האוצר.

מוטבים

 • העברה בין דורית של הכספים למוטבים תוך הקלה בבירוקרטיה.
 • אפשרות לקבלת פטור מלא ממס בתנאים מסוימים גם עבור המוטבים.

שאלות נדרשות לפני הבחירה בהפקדת כספים לקופת גמל עפ"י תיקון 190 או במוצר אלטרנטיבי אחר :

 • האם הכספים מיועדים למשיכה קצבתית או הונית ?
 • האם נדרשים משיכות כספים לעתים קרובות/בינוניות ?
 • האם נדרשת הלוואה ע"ח הכספים ?
 • מה החשיבות למיקום הכספים (בנק/חברת ביטוח/בית השקעות) ?
 • האם יש חשיבות לבעל החשבון יחיד או יותר ?
 • האם יש צורך וחשיבות לשקיפות מיידית של מצב חשבון ?
 • מה החשיבות לנזילות מהירה של הכספים בעת הצורך ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

DISCLAIMER

האמור אינו, במישרין או בעקיפין, בגדר התייחסות כוללת, ממצה, כלכלית או משפטית לנושא המפורט לעיל, והנו בגדר סקירה אינפורמטיבית כללית לידיעה בלבד ולצורך בחינה של ההיבטים העולים מהסקירה הכללית על הקורא לבחון ולקבל לידיו את מלוא המידע הרלוונטי בנושא זה. למען הסר ספק, האמור אינו מהווה שיווק השקעות ו/או הצעה לביצוע השקעות לרבות באמצעות תיק מנוהל והנו בגדר מידע כללי בלבד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות ו/או ייעוץ/ שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות אם המידע כלל דרוש לו, אם לבצע השקעה ובין השאר באמצעות תיק מנוהל ואין באמור כמובן כדי להוות הבטחה ו/או התחייבות כלשהי לגבי השגת תשואות ו/או רווחים ו/או מניעת הפסדים בעתיד. הסתמכות על המידע המפורטת לעיל תהא על אחריותו המלאה והבלעדית של הקורא.