סיגמא תכנון פיננסי סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ
מקבוצת סיגמא בית השקעות עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.
לחברה זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני)
התשס"ה- 2005 , למוצרים הפנסיונים הבאים:

קרנות פנסיהחברות ביטוחקופות גמל וקרנות
השתלמות
כלל מיטבית עתודותמנורה חברה לביטוח בע"מ כלל גמל
מגדל מקפתכלל חברה לביטוח בע"מהראל גמל
הראל גלעדהראל חברה לביטוח בע"ממנורה גמל
מנורה מבטחיםמגדל חברה לביטוח בע"ממגדל גמל
הפניקס פנסיההפניקס חברה לביטוח בע"ממיטב ד"ש גמל
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מפסגות חברה לביטוח ) פ.ב ( בע"מפסגות גמל
פסגות קרן פנסיהאלטשולר שחם חברה לביטוח בע"מאלטשולר שחם גמל
אי.בי.איי גמל
אקסלנס גמל
הפניקס גמל